بایگانی برچسب: کرم خاکی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید (Compost) کود کمپوس

تلنبار مواد آلی در یک مکان به منظور تجزیه و استفاده بعدي آن در کشاورزي قرن هاست که توسط زارعینبا فرهنگ هاي مختلف انجام می گیرد. در چین بیش از دو هزار سال است که بقایاي گیاهی را از طریقمخلوط کردن با فضولات انسانی و حیوانی مورد استفاده قرار می دهند. در اروپا استفاده از کمپوست ضایعاتبه منظور افزایش حاصلخیزي خاك به زمان رومی ها بر می گردد و این امر در بین زارعین رواج زیادي داشت .در اوایل قرن بیستم سر آلبرت هوارد انگلیسی تلاش زیادي در احیاي صنعت کمپوست در اروپا نمود. پس ازجنگ دوم جهانی به دلیل افزایش تولید کودهاي شیمیایی و کاربرد ساده تر آن توسط زارعین، کمپوست کمکم به بوته فراموشی سپرده شد . در ژاپن در خلال جنگ دوم با توجه به اینکه دسترسی به کودهاي شیمیاییمشکل بود، ولی از مواد آلی به عنوان کود در تولید محصولات استفاده نمودند. صنعت کمپوست بعنوان یکیاز روش هاي کارآمد براي تبدیل ضایعات شناخته شده است، اما در غرب تقاضا براي آن کاهش یافته است کهدر تعریف Brundland یکی از دلایل این امر جنبه اقتصادي آن می باشد . در سال 1982 در کمیتهکشاورزي پایدار یک مت غیر جدید نیز وارد گردید و آن این بود که مدیریت …

تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها

مدیریت مطلوب زبال ههای شهری و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آنها در تمامی کشورها از اهمیت ویژه ای به خصوص از دیدگاه زیست محیطی و بهداش تی برخوردار اس ت. با توجه به محدودیت مکا نهای مناسب دفع انواع زبال هها و از سویی اثرات نامطلوب دفن زباله و سایر رو شهای حذف و یا کنترل زبال هها بر سلامت عمومی و محیط زیست، حرکت در جهت مدیریت بهینه پسماندها با نگاهی به توسعه پایدار از اهداف اصلی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه م یباش د. در همین راستا بازیافت زبال هها در رأس برنام ههای مدیریت زیست محیطی کشورها قرار دار د. یک ی از بهتری ن رو شها ی دف ع زبال هه ا در مراکز بازیافت ، تبدی ل آنها ب ه کمپوس ت اس ت، ک ه این رون د نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه زبال هها و پسماندها دار د که علاو ه بر کاه ش مشکلا ت اقتصادی، بهداشت ی و زیس ت محیط ی، نق ش مهم ی در تولید مواد آل ی و جایگزینی کودهای پر مخاطره شیمیایی و نیز رهایی اکوسیست مهای آبی و خاکی از آلودگی زبال ههای تولیدی دارد. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمی کمپوست تولید کمپوس ت به طریق بیوتکنولوژ ی از کلی ه مناب ع آل ی از جمل ه زبال …

تحقیق بررسی ساختار بدنی

بررسي ساختمان بدني اوگلنا
بررسي ساختار بدني كرم آسكاريس
بررسي ساختار بدني تنيا
بررسي ساختار دهاني زنبور
بررسي ساختمان بدني پشه
بررسي ساختمان بدني كرم خاكي
بررسي قطعات دهاني ملخ
بررسي ساختمان شكم پايان (حلزون
بررسي ساختار بدني زالو
بررسي ساختمان هيدر (كيسه تنان)
بررسي ساختمان بدني پاراسي
بررسي ساختمان بدني آميب
بررسي ساختمان بدني دافني
تعداد صفحه 17 …

پاورپوينت پرورش كرم خاكي

کرم هاي خاکي جانوراني هستند که داراي بدني نرم مي باشند. آنها استخوان ندارند و معمولا دراز وپوستي هستند. کرم ها از تنوع زيادي برخوردارند.نوعي از کرم ها بنام کرم کدو در درون بدن ديگر جانوران زندگي مي کنند. برخي از کرم ها تنها در دريا زندگي مي کنند.اما کرم هايي که ما با آنها آشنا تر هستيم ، کرم هاي خاکي ناميده مي شوند. آنها در زمين مي خزند. موضوع مورد بحث ما کرم خاکي است. کرم هاي  خاکي در هر جايي يافت مي شوند و طول آن ها از 1اينچ ( 3سانتيمتر ) تابيشتر از 3متر مي تواند باشد.چنانکه قدي به اندازه ي يک حلقه ي بسکتبال را دا را هستند. رنگ آن ها بيشتر به صورت قهوه اي يا صورتي تيره است.                   تعداد :31   اسلاید  چيزي که اين پاورپوينت ها را متمايز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها مي باشد تا خريدار از خريد خود راضي باشدمقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید …