رازهای تعالی سازمانی

امروزه مطالب فراواني پيرامون مديريت دانش در سازمانها مطرح مي گردد. تاكيد اكثر اين مطالب استفاده از فناوري اطلاعات در كسب، ذخيره و تسهيـم اطلاعات است. اما يك سوال اساسي تر وجود دارد. ما چگونـه مـــــي توانيم به دانش دنيا كه واقعاً در تحقق نتايج مهم موثر است مجهز شويم؟ فكر بهترين عملكرد (BEST PRACTICE) طي دهه 80 و 90 به شهرت رسيد. اما در حقيقت بسيـــاري از موفق ترين روش شناسي ها ناموفقند. رسم بر اين است كه ما نخست موضوعهايي را مشخص مي سازيم كه فكر مي كنيم سازمانها در آن عملكرد بالايي دارند و سپس زمينه را براي تحقق بهترين عملكرد فراهم مي سازيم
تعالی سازمانی
دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی
ارزش ها و مفاهیم بنیادی
تمركز بر نتايج
موفقيت در حفظ كاركنان
موفقيت جهاني
موفقيت در اجراي تغيير
تحقق روياي پيتر دراكر
مدل تعالي سازماني EFQM و TQM
نتيجه گيري
تعالي سازماني، از ديدگاه مولانا
تعالي سازماني
تعداد صفحه 25 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.