تولید مثل

گذشته از هر نوع تولید مثلی که جانوران ممکن است داشته باشند تولید مثل گامتیک در همه آنها انجام می‌شود. جنسها عموما جدا از هم هستند اما هرمافرودیسم هم بخصوص میان جانوران ساکن و کم تحرک معمول است
مقدمه
غدد جنسی نر
سلول جنسی نر
غدد جنسی مونث
تفاوت عملکرد اسپرماتوگونی و اووگونی
تفاوت عملکرد هورمونها در جنس مذکر و مونث
وقایع یک دوره جنسی زن
لقاح
ساختمان مادگی
ساختار تخمک
جفت بندی تخمک و انواع آن
کیسه جنینی
عملکرد مادگی
تعداد صفحه 14 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.