تحقیق سلول و بافت

پيكر همه جانوران از سلول ساخته شده است. اساس ساختماني همه سلولها نيز مشابه است. به اين ترتيب كه هر سلول از غشا و هسته و سيتوپلاسم تشكيل شده است. درون سيتوپلاسم اندامكهايي وجود دارد كه عبارتند از: ميتوكندري، دانه¬هاي گرد يا ميله¬اي با غشا دو لايه كه لايه داخلي داراي فرو رفته‎ گيهايي است.
شبكه آندوپلاسمي
دستگاه گلژي
هسته
غشاي سلول
انتشار
نكاتي مهم درباره انتشار
اگزوسيتوز
سازمان پر سلولي
بافتها
بافت پوششي
بافت پيوندي
انواع نشانگرهای ژنتیک
نشانگرهای مورفولوژیک:
نشانگرهای مولکولی DNA و RNA
تعداد صفحه 11 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.