تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاری در ايران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود.
نابه هنجاری سيستم يارانه ها
نا به هنجاری بازار کار
بحران بيکاری
سياست های ارزی
سیاست های وارداتی
تناقض سياست های صادراتی
نظام بانکی
تعداد صفحه 55 …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.