تحقیق آفات

مقدمه
نيازهاي انسان و منشاء آفات
مشكلات ناشي از آفت كش ها
تعريف كنترل بيولوژيك
تاريخچه كنترل بيولوژيك
مشاهدات اوليه و گسترش مباني
مصرف آفت كشهاي شيميايي براي كنترل بسياري از آفات سهل تر از به كارگيري روشهاي كنترل بيولوژيكي است، زيرا استفاده از آفت كشهاي شيميايي نيازي به اطلاع از خاستگاه اكولوژيك آفات ندارد
فصل اول (انواع اهداف ، عوامل و روش هاي كنترل بيولوژيك )
اهداف مبارزه بيولوژيك
انواع مبارزه بيولوژيك
حشرات يارازيئوئيد
بندپايان و ساير مهرگان شكارگر
عوامل بيماري زاد نماتد هاي بند پايان
گياهخواران و پاتوژن هاي علف هاي هرز
مبارزه ي بيولوژيك بيماري هاي گياهي
روش هاي كنترل بيولوژيك
فصل دوم ( زيست شناسي و ديناميزم جمعيت عوامل بيماري زا )
فرآيند هاي اساسي در زيست شناسي پاتوژن
همه گير شناسي ( Epizootiology ) بيماري هاي بند پايان
بيماري هاي باكتريايي در بندپايان
ويروس هاي …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.