افزایش پایداری دینامیکی ولتاژ میکرو شبکه با استفاده از تثبیت کننده ولتاژ میکرو شبکه

  چکیده: مفهوم میکرو شبکه ، پتانسیلی برای حل مشکلات عمده ناشی از نفوذ زیاد تولیدهای پراکنده در سیستم های توزیع دارد . شبکه میکرو در مقایسه با یک سیستم قدرت ، سیستمی قوی نمی باشد . بنابراین استراتژی های کنترل مناسب ، باید برای یک عملیات موفقیت آمیز شبکه میکرو اجرا شود . این مقاله استفاده از یک کنترل هماهنگ از منابع راکتیو برای بهبود پایداری ولتاژ دینامیکی در میکرو شبکه را پیشنهاد می کند . کنترل کننده همراه به عنوان یک پایدارساز ولتاژ میکرو شبکه (MGVS) نامیده می شوند .    MGVS کنترل کننده سطح ولتاژ ثانویه است که م یانگین ​​ وزنی کمبود ولتاژ در باس بار در گرفته شده و سیگنال کنترل را تولید می باشد . این سیگنال های کنترل در میان منابع توان راکتیو در میکرو شبکه ها نسبت به ظرفیت های موجود خود تقسیم شده است . در نتیجه هر منبع برای تولید مقدار معینی از توان راکتیو ، مورد نیاز خواهد بود . MGVS در سیستم تست میکرو شبکه ها در محیط MATLAB اجرا شده است . شبیه سازی دینامیکی سیستم تست در موارد با و بدون MGVS برای اختلالات مختلف انجام شده است . هر دو عملکرد حالت شب …

پروژه و مقاله و فایل مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.