ارائه روش تحلیلی برای طراحی ملخ هواپیما از دیدگاه آیرودینامیک با استفاده از تئوری گردابه ای و اعتبارسنجی آن توسط داده های تجربی و نرم افزار Fluent

مشخصات نویسندگان مقاله ارائه روش تحلیلی برای طراحی ملخ هواپیما از دیدگاه آیرودینامیک با استفاده از تئوری گردابه ای و اعتبارسنجی آن توسط داده های تجربی و نرم افزار Fluentاسماعیل عزیزخانی – کارشناس ارشد هواپیماسازی جمهوری اسلامی ایرانمحمد رضوانی جونقانی – کارشناس ارشد هواپیماسازیحمید جهانیان نجف آبادی – کارشناس ارشد هواپیماسازیحمیدرضا محمدخانی – کارشناس ارشد هواپیماسازی چکیده مقاله:در این نوشته بهینه سازی (طراحی) ملخ بر اساس تئوری گردابه های مارپیچ جهت کمینه کردن پسای القایی (و بیشینه کردن تراست) به ازای یک خروجی توان موتور مشخص، انجام شده است. در ابتد ا مدل ریاضی جهت گسسته سازی معادلات غیر لزج و همچنین تصحیح آنها برای مدل لزج ارائه می شو د. نهایتا توزیع سیرکولاسیون، سرعت های القایی، وتر و گام هندسی در طول پره ملخ با تعداد دلخواه پره به دست می آید. در این نوشته برای فرآیند طراحی از زبان ویژوال فرترن جهت تدوین کدها استفاده شده است. با ساخت نمونه از ملخ طراحی شده و تست تونل باد میزان تراست تولیدی ملخ صحت سنجی شد. میزان تراست به دست آمده توسط تئوری گردابه ا ی تطابق خوبی با نتایج آنالیز …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.